Практикум малки и средни предприятия

Posted in


Практикум малки и средни предприятия.
1. Роля и възникване на малките и средни предприятия
МСП се обособяват и започват да функционират под различна форма още с появата на стопанската дейност на човека, като през отделните форми на световната икономика са се формирали различни възгледи за тяхното значение и роля. През миналия век производствените мощности са се смятали за гарант на ниски разходи. Постепенно обаче с настъпващите промени в пазарите и стопанската сфера в производствените и социалните модели водят до чувствително съкращаване на жизнения цикъл на продуктите. Тези обстоятелства обуславят през 80-те години на миналия век големите икономики да насочват вниманието си към МСП, защото те се явяват важен фактор за намаляване на безработицата и осигуряването на работни места. Потова време вече в САЩ и Великобритания над 90% от предприятията са МСП. Значение:
- Чрез тях се създават мощности за задоволяване на стоки и потребителско търсене
- Все по-голямо участие на МСП в авангардни направления на научно-техническия прогрес
Малкият размер на предприятията дава възможност да се осигури конкурентно преимущество. Отговарят по-бързо на промените на пазара, осигуряват по-добра мрежа и контакти между собствениците за обмяна на информация за възможностите на тяхното развитие. Мотивацията в МСП е изключително висока, защото успеха по стопанската дейност пряко влияе върху начина на живот на собствениците. МСП осигуряват и осъществяват по-дълбоки и лични връзки с клиентите, дават по-голяма възможност за реализиране на икономии.
Показатели за определяна на МСП:
- Да има малък дял от пазара, на който функционира
- Да се управлява от собствениците, които да са част от персонала
- Да е независимо, т.е. собствените да вимат решения самостоятелно
МСП в САЩ – за МСП се считат предприятия, в които броя на работниците да е максимум 500 и то в металургията, в услугите и търговията – 100. Общо взето МСП в САЩ представляват повече от 90% от предприятията в страната.
МСП в Япония – подобни като в САЩ. МСП се характеризират с броя на заетите лица, размера на инвестирания капитал и обема на производството.
МСП в Китай – играят много важна роля в икономиката. Има над 40 млн. Регистрирани МСП. Идентични показатели.
МСП в ЕС – 95% от регистрираните предприятия и са основния фактор за постигане целите за изграждане на общ пазар. Основни показатели- годишния оборот на предприятието и неговия средносписъчен състав.
МСП в България – съставляват 99% от предприятията в страната, осигуряват 79% от заетостта, 75% от оборота на икономиката, 61% от добавената стойност в частните предприятия. Притежават 57 % от ДМА, осъществяват 54% от износа и 73% от вноса в страната. Показатели – средносписъчен състав на персонала, годишен оборот на произведената продукция и размера на ДМА.

2. Хипотези за развитието на МСП
Няма единна оценка за ролята и значението на МСП в съвременната икономика. В тази връзка няма създадени и изработени единни и общи критерии за определянето какво е това МСП. Тяхното определяне е специфичните особености на икономиката на страната, нейната политика и отношение към социалните проблеми. В тази връзка малките предприятия са изправени пред следните проблеми:
- Не се прилагат мерки за увеличаване обема на производството
- Остаряла техника, оборудване и технологии
- Липса на квалифицирана работна ръка
- Слаб управленски опит и компетентност
- Липса на достъп до международните пазари
- Липса на финанси
- Неефектива покитика на правителствата
В тази връзка МСП осъзнават все по-ясно необходимостта от по-ниски разходи на производството, овладяване на технологични и други предимства, намиране на нови пазарни нисши.
Ролята на МСП е огромна, тъй като във всички страни те осигуряват над 50% от заетостта. Те са основата на развитието на частния стопански сектор, пазар на икономиката и създаването на средна класа.
Дават възможност участието в икономическия и социалния живот на страната да бъде общодостъпно.
3. Управлението на МСП като обект на управлението
Качеството на управлението е в основата на успешното извършване на стопанската дейност от всяко предприятие. Управлението представлява процес на непрекъснатото интегриране на ресурсите и задачите за постигане на определени организационни цели и непрекъснатото справяне със сложното взаимодействие на факторите на вътрешната и външната среда. Качесвото на управлението се определя от неговата ефективност и ефикасност. Ефикасността означава да се получи желания резултат. Ефикасността означава резултатът на изхода да се получи с минимални вложения на входа. Ефикасността определя равнището на удовлетворяване на клиента, а ефективността е мерило на ефикасността.
В своето развитие предприятията са се оформили като система, която съответства на развитието на индустриалните отношения в световната икономика:
- Предприятието като рационална система – най-важното за предприятието е да се дефинират неговите цели и да се формализират процедурите му, защото всеки от елементите допринася за рационалността на предприятието. Недостатъкът на тази система е , че предприятието не се разглежда като част от заобикалящата среда, а се обръща внимание само на вътрешните характеристики.
- Предприятието като естествена система – разглежда се предимно като организация от хора, които се стремят да постигнат своите общи цели. Слабост тук е, че стимулът за съществуването на предприятието е свързан с една обща цел- неговото оцеляване.
- Предприятието като отворена система – взаймовръзката между предприятието и външната среда е от основно значение и външната среда се приема като основен източник на ресурси, които са от първостепенно значение за съществуването на предприятието.
Проблеми на управлението на МСП
- Планиране
- Организация и организиране чрез създаване на формалната структура на управление и подчинение

4. Съвременни средства за осъвършенстване на управлението на МСП
Практиката показва, че не всички предприятия успяват да постигнат основната цел, която им осигурява устойчиво развитие и растеж. Успехът на управлението на МСП зависи от степента, в която се съблюдават и изпълняват следните насоки.
- Постигане качество за клиента – съвкупността от всички изисквания на клиента към продукта, в това число и неговите „скрити потребности”
- Да решава въпросите със стойността за клиента - това е индивидуалната оценка на потребителя за цената на конкретен продукт
- Качество на предприятието – постигнатите характеристики на продукта, който предприятието произвежда
- Стойност на предприятието – съвкупността от разходите, свързани с производството на продукта
Условия за успеха на предприятието във връзка с усъвършенстване на управлението са:
- Ръководителят трябва да разбира икономическата същност на продуктите, които предприятието предлага
- Ръководителят трябва да има развити предприемачески способности, за да усеща кои възможности да преследва
- Ръководителят трябва да разбира клиентите и техните потребности
- Ръководителят трябва да съхранява и развива своето конкурентно предимство, за да изпреварва останалите
- Планирането на дейността, трябва да се извършва системно, а не хаотично
- Управленски контрол – трябва да осигурява ефективна информация за проблемите в развитието и производството на фирмата
- Ресурсите на предприятието трябва да бъдат насочени към удовлетворяването на клиента

22: Нормативно-институционална база
Това е основният документ в България, който регламентира ЗМСП. Приет и обнародван в Държавен вестник бр.84 от 24.09. 1999г. Този закон урежда обществените отношения, свързани с държавната политика за насърчаването, създаването и развитието на МСП.
Целта на закона е да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционална и икономическа среда за създаване и развитие на конкурентноспособни малки и средни предприятия. Законът определя органите за осъществяване на политиката по насърчаване на М и СП, мерките, предвидени за това и взаимоотношенията с другите закони, имащи отношение към дейността на малките и средни предприятия(МСП).

5. Тенденции
Отношенията предприятие - клиент са се появили и съществуват под различна форма още с появата на разменните отношения. Нищо не струва едно предприятие ако то няма клиенти. Едно от най-важните неща за връзката предприятие – клиент е маркетинга, който определя взаимоотношенията на предприятието, чиито потребности то задоволява. Маркетингът в МСП има следните особености:
- Концентрира се върху опита на управителя
- Ограничен е от финансовия ресурс
- Има огромен обхват на дейността
- Опростен и хаотичен
Въпреки това успехът на МСП зависи най-вече от разработването на маркетинга, т.е. какъв продукт на кое място и каква цена трябва да бъде произведен и предложен. Разработването на подходящ маркетинг е в основата на неговия успех.
Трудности:
- Административни и законодателни трудности, изразяващи се в утежнена бюрокрация, високи данъци, липса на подкрепата на местната власт
- Финансови трудности – липса на намален капитал, инвестиционен и оборотен капитал, труден достъп доо кредити
- Пазарни трудности – лоша конкуренция, непознаване на изискванията на клиентите, проблеми със суровини и материали
- Липса на умение и квалификация на собствения, недостатъчен управленски опит
Съвременни тенденции в отношенията предприятие – клиент.
- да се спечели клиента чрез гарантиране на по-добро качество, обслужване на по-ниски цени за по-голяма част от пазара
- Непрекъснато приспособяване на стоките към изискването на клиента и пазара
- Непрекъснато осъвършенстване на продукта
- Активно използване на иновациите
- Стремеж към бързо излизане на развиващите се пазари
- Непрекъснато да се надхвърлят очакванията на клиента
В условията на пазарна икономика клиентът все по-често има водеща роля за успеха на малките предприятия. От тук се формира и основната цел – реализиране на максимален финансов резултат при максимално удовлетворяване на потребностите на клиента

6. Оценка на качеството на стопанската дейност
Удовлетворяването на клиента е свързано с получаването на стока с определено качество и стойност, която клиентът трябва да заплати. Под понятието „качество” се разбира степента, до която съвкупност от присъщи характеристики изпълнява изискванията.
- Желано качество – това, което иска клиентът
- Нормативно качество – което се изисква от нормативните документи и стандарти
- Реално качество – постигнато от производителя
През 70-те и 80-те години на 20в усилията са насочени преди всичко към развитието на :
• За Япония – развитието на качеството е свързано преди всичко с премахване на дефектите на произведената продукция и съкращаване на продължителността на производствените цикли
• За САЩ – залага се преди всичко в увеличаване на пазарния дял и увеличаване обема на производството
За оценка на качеството – системи за управление на качеството. Най – известна - ISO.
7. Награди за качество
Важен индикатор за организацията на управлението на предприятието са наградите за качество. Те отразяват не само основните фактори на външната и вътрешната среда, а оценяват и качеството на управление. Американската награда за качество Малкълм Болдридж има за цел да укрепи конкурентоспособността на американската промишленост чрез модел за оценка на качеството на стопанската дейност. Учредена е от американски конгрес 1987. Управлява се от търговски отдел на националния институт по стандартни технологии в тясно сътрудничество с частния сектор. Друга програма е МBNQA – критериите и помагат на предприятията да подобрят конкурентоспособността чрез две цели:
- Непрекъснато увеличаване „стойността на клиента”
- Минимизиране „стойността на предприятието”
8. Японски награди за качество
- Деминг – дава се на прдприятия и отдели на предприятия, които са постигнали отличаващо превъзходство, покривайки изискванията на подхода. Има и награда за отделни личности и отдели
- Японска награда за качество – създадена 1995г в отговор на американската награда за качество MBNQA и EFON.
Целта на наградите е, че трябва да се върви от управлението на качеството към качество на управлението. Тази награда не се администрира от правителството, а само от индустриалния сектор. Днес в тази организация има над 300 корпоративни членове и 800 индивидуални личности. Управлява се от 21-членен борд.
9. Европейски награди за качество
Учредени през 1988г и са тясно свързани с европейската фондация за управлението на качеството. Европейска организация по качеството и европейска комисия.
- Европейска награда за качество и европейски приз за качество
Най-добрите предприятия получават приз за качество, като след това от тях се избира най-доброто и то получава Европейската награда за качество. Освен за предприятия, постепенно се въвежда и за МСП, за отдели и за организации в публичния сектор.
10. Постигане на превъзходство

Постигането на превъзходство на стопанската дейност зависи от балансираното удовлетворяване на потребнотите на всички заинтересовани страни (служители, кленти, доставчици).
Ориеинтацията към клиента е следствие на това, че клиентът е крайния арбитър и увеличаването на пазарния дял се постига най-добре чрез ясна насоченост към потребностите (реални и скрити) на настоящи и потенциални клиенти.
Ръководенето и постоанното преследване на цели в дейността на ръководителите е предпоставка също за постигане на превъзходство в управлението и създавенето на среда за усъвършенстване на предприятието и неговите служители.
Чрез управлението на процесите и фактите, които трябва да бъдат добре изяснени, а решенията добре планирани.
Развитие на персонала и ангажиране целите му с предприятието – трябва да се формира култура на споделени ценности, доверие и други форми на ангажираност. Да се стимулира непрекъснато обучението, осъвършенстването и иновациите.
Развитие на отношенията с партньорите, които да са изградени на основата на доверие, споделяне на знания и интеграция.
Непрекъснато да се проявява отговорност към обществото чрез предприемането на етичен подход, който да отговаря на очакванията и нормите на обществото.

11. Хипотези за МСП

В процеса на развитие на икономиката се забелязва силен елемент на развитие и на МСП. Тази тенденция не само се запазва, но и се засилва. Хипотези:
- нарастващата безработица принуждава останалите без работа хора да разкриват и развиват собствен бизнес.
- все повече нараства стремежът на гражданите да проявяват своите индивидуални възможности и своята независимост.
- засилващият се процес в края на 20в. – фордистки модел, загубва социално – икономическа почва и това разчиства почвата за възникване и стимулиране на нови разновидности на МСП.
- ннамаляване размера на партидите в производствата, разширяването на тяхната номенклатура, усложняване на конструктивните и технологични изисквания съшо дава възможност за развиване на МСП.
- по – голяма възможност да се извършват в МСП технологични изменения или отделни фази от производствения процес.
- запазване на високия относителен дял на единичното и дребно серийно производство
- намаляване и влошаване качествените характеристики на природните ресурси, което стимулира развитието на МСП да използват отпадъчните странични продукти от големите предприятия.
- държавно стимулиране на МСП, поради това че те играят важна социална роля
- МСП не се нуждаят от голям стартов капитал
- все по – голямото развитие на пазара на услугите е благоприятна почва за възникването на МСП.


12. Спецификация на МСП

МСП притежаватразлични специфични черти, обусловени предимно от техния размер и природата на самия предприемач. При определяне спецификата на МСП преди всичко трябва да се отчитат характерните черти на собствениците (мениджърите). Те са:
- независими и постоянно заети
- интересуват се повече от близкото отколкото от далечното бъдеще
- разчитат на неформални управленски системи, които дават малка възможност за развитие на потенциала на другите хора в предприятието.
- подкрепят тезата, че практиката учи най-добре и не желаят да отделят време и пари за обучение
- мобилност – зависят често пъти от количествените и качествените характеристики на ресурсите – предимно от трудовите ресурси. МСП са териториално привързани – това произтича от факта, че собственикът добре познава местния регион и условията.
- изключително гъвкави по отношение на своите потребители, работници, суровини, материали.
Много често преобладават неформалните връзки между отделните работници, което често определя тяхната ценност и стил на работа в предприятието
МСП са свръхчувствителни към състоянието на обкръжаващата ги среда (социално – икономически, политически)
МСП работят с хроничен недостиг на капитали, източници на финансиране
Значителна часто от МСП се отличават с висока възприемчивост към новите идеи.

13. Класификация на МСП

Необходимостта от класификация на МСП се обуславя от следните обстоятелства:
- да се открои точното място и значимост на на всяко предприятие в националната икономика
- за целите на статистиката, която определя приноса на всяко предприятие чрез системи от показатели
- на държавните и регулиращи органи с цел подпомагането на дребния и среден бизнес и познаването на техните нужди.
- на учените и изследователите в областта на дребния и среден бизнес
- за извършване на сравнение и анализи в национален и интернационалин аспект
Подходи за класификация:
- количествен – основание за него при определяненето на МСП са преди всичко: брой заети, обем на продажбите, балансова стойност на активите. Положителното е, че са удобни при използването си, недостатък е абсолютността и отсъствието на теоретична база.
- качествен – предвижда използването на качествени критерии при определянето на МСП. Този подход е интересен, понеже разглежда малкото предприятие не като умален вариант на голяма компания, а като организация чиято дейност качествено се отличава от големите предприятия със следните черти: висока степен на неопределеност, малък брой произвеждана продукция, ограничени ресурси, слабо развита система на управление, собствеността (акции и облигации ) са притежание на основателя на предприятието, потенциално по – големи способности за нововъведение, еволюция. Предимство – теоретична обоснованост и широк спектър от качествени критерии.Основен недостатък е сложността на практическото му приложение.
- комбиниран – предложен е 1971 във Великобритания. Първи опит за сериозно разглеждане на проблемите на развитието на МСП, предлага „икономически и стотистически” определения за МСП. „Икономически” – относително малък пазарен дял, управлението е от собственика, предприятието е независимо. „Статистически” – приносът на предприятието в БВП, броя на заетите, обема на експортираната дейност. Този модел също има недостатъци – броя от критерийте е много широк, приемат се различни числови параметри.

14. Типология на МСП

МСП са разнообразни по отношение на отраслова принадлежност, ресурсните изисквания, правната си форма, производствените връзки, пазарни възможности, кадрови потребности, териториално разположение и др.В този смисъл съществуват различни типологии на МСП, които често пъти съвпадат с т.нар. качествени критерии за идентификация. Една от най-разпространените типологии на МСП е:
- предприятията, които са изправени пред международна конкуренция
- предприятия, които не зависят от нея
Втора типология разглежда МСП, свързани с растежа им, като определя 3 типа предприятия:
- оцеляващи (със слаб растеж)
- слаби (висок растеж и увеличаваща се задлъжнялост)
- успешни (с висок растеж и положителна рентабилност)
Друга класификация (типология) разделя предприятията като доминиращи или „определящи цената” и доминирани „приемащи цената”. В повечето случаи МСП са от втория тип.
Още една типология – МСП свързани с дребното стоково производство. Те се отличават с активна трудова заетост и се намират на дъното на немонополистичния сектор. Макар и най-многобройни те не играят решаваща роля в съвременните пазарни условия, особенно в развитите държави.
Предприятия, свързани с развитото стоково стопанство, чиито стремеж е да заемат конкурентноспособни позиции в най-новите и бързоразвиващи се отрасли.

15. Социално – икономически принос на МСП

В средата на 70-те МСП показаха значимостта си в различните направления, като основния принос се състои в бързите темпове на внедряване на нововъведения в производството, в нарастването на заетостта, печеленето на потребителите чрез високо качество на разумна цена, принос в данъчните постъпления и др. МПС имат съществен принос в изграждането на конкурентноспособна икономика чрез обслужването на непредскзуемата и колеблива част от потребителското търсене, защото за големите предприятия това е свързано с излишни рискове.
На второ място МСП активно допълват и разширяват бизнес средата посредством връзките си с доставчиците и клиентите.
Трето – ефективността е много висока при участието на МСП в операциите, дообработка на изделия, разширяване възможностите на големите компании.
По този начин МСП осигуряват една част от инфраструктурата, от която зависи конкурентноспособността на икономиката, т.е. малкият и големият бизнес не се изключват един от друг, а взаимно се допълват и обогатяват, като по този начин дават балансиран характер на икономиката. Подобно разделение на труда води до повишаване ефективността на производството, както на големи, така и на малки предприятия.

16. Принос на МСП в глобализацията
От втората половина на 20в МСП започват да извършват активна външнотърговска дейност и ускорено да разширяват географското и направление. За това способства и премахването на редица национални и нтернационални бариери, което значително повиши ролята МСП в интернационализацията на бизнеса, както самостоятелно, така и чрез смесени предприятия. Най – често МСП участват на световните пазари, като продавачи на стоки с високо качество, лицензи, ноу хау, технически опит и др. Днес МПС реализират обикновено до 10% от обема на продукцията зад граница, а делът в световния експорт достига над 50%.
- като балансьор на социално напрежение – непрекъснато опитът показва, че единствения шанс да се отговори на постоянно нарастващата безработца е създаването на нови предприятия и работни места. Това може да се постигне само с мащабно развитие на МСП на основата на мощна гъвкава държавна подкрепа, ориентирана към националнои регионално равнище. Този принос на МСП в създаването на заетост е постоянно на вниманието на всички политици.
- Приноса на МСП в създаване на иновации – най-динамичните и най-високо технологични малки фирми се разглеждат в ролята на „мотор”, движещ националната и регионалната икономики.
- В създаването и израстването на големите компании – МСП формират основата за развитието и бъдещето на средни и големи компании. Колкото по-малко фирми си регистрират, толкова повече израстват шансовете от тях да се появят бързорастящи предприятия. Обикновено обаче малка част ставт такива. Причини:
• МСП се страхуват да загубят независимостта си чрез разширяване
• Липса на достатъчно средства
• Предприемачите се стремят да се възползват от данъчните, кредитните и др. облекчения, които са предназначени само за МСП.


17. Специални проблеми на МСП
Функционирането на МСП е съпроводено с редица трудности и проблеми. Една част от тях имат обективен характер. Друга част са т.нар. специфични проблеми, породени от размера на предприятието и обикновено съпътстват функционирането им през всички фази на жизнения цикъл. Финансови проблеми – в бизнеса парите играят ролята на кръвоносна система и всеки проект може да бъде изпълнен само ако е обезпечен финансово. МСП изпитват хроничен недостиг на финансови ресурси, а достъпът до кредити е силно ограничен. Това е проблем, който стои през всички етапи на развитието им. Собствениците считат финансовия проблем за основен на тяхната дейност. Финансовите трудности ограничават растежа на МСП. Ограничените финансови ресурси увеличават риска и при най-малката грешка при тяхното използване могат да предизвикат фалит. Това намалява увереността на педприемачите и шансовете им в конкурентната борба.Самостоятелността и независимостта на МСП се определя от възможността им за самофинансиране, т.е сами да осигуряват собственото си развитие. Самофинансирането зависи преди всичко от характера на данъчната политика.Другият източник, който решава финансовите проблеми на предприятието и до който МСП не могат да придобият лесно достъп е кредит.От една страна МСП, особено в началния си етап, не могат да съществуват без кредит. В същото време обаче кредитирането не е в интерес на търговските банки, защото рискът да се кредитира всяко ново начинание е голям. Съществуват и трудности, които не гарантират успеха на предприятието в начинанието, недостатъчната верификация на МСП, защото те функционират на един пазар и с малък брой клиенти.Други проблеми – в областта на поддържащите малкия бизнес услуги – информационно обезпечаване на малкия бизнес, достъп до информация на МП е изключително ограничен, поради това, че информацията е скъпа и липсва специализирана информация за нуждите на малкия бизнес. Това затруднява изключително много предприемачите, защото не могат да се информират правилно за състоянието на пазара, новите технологии, потенциалните партньори, измененията в нормативната уредба.Поради липса на управленски опит, незнанието на мениджърите, потребността на МСП от консултантска помощ и експертни съвети е много необходима, но достъпът е ограничен, поради високата цена, липсата на подходящи консултанти и недоверие на предприемачите.

18. Проблеми на МСП
По принцип МСП извършват по-трудно експортни операции, които могат да се обобщят най-вече в следното:
- Сериозни проблеми с митницата
- Трудно набавяна на информацията за потенциални партньори и клиенти в чужбина за състоянието на пазара и цените
- Сериозни проблеми в използването на транспортните услуги, по-труден дотъп до вагони, контейнери,камиони
Други специфични проблеми на МСП са свързани с намиране на подходящо помещение, плащане на наем, набиране на персонал. Взаимоотношенията с други предпиемачи и властта не винаги са коректни,слабо парламентарно лоби, организирана престъпност. МСП по-често стават обект на изнудвания и рекет.
19. Субекти на подкрепата на МСП
Развитието на МСП ако е оставено само на пазарните сили е малко възможно да се окаже ефективно. Това налага да се вземат мерки за подкрепа от страна на заинтересованите от съществуването и развитието на МСП институции и организации (държавата, местните власти, неправителствени организации), банките, големите корпорации.
- Държавата като подкрепящ фактор – в доклад на Болтън е цитирано, че държавата е длъжна да поддържа малкия бизнес
Чрез стимулирането на дребния бизнес държавата преследва следните основни цели:
- Засилване на конкуренцията
- Укрепване на производството
- Диверсифициране на иконоимиката
- Създаване на работни места
- Намаляване на безработицата
Държавната подкрепа трябва да носи конкретен и селективен характер, като преди всичо трябва да подкрепя МСП в кризисните райони, рисковите социални групи и дребното предприемачество. Формите на подкрепа на държавата са многобройни и се изразяват с дотации, субсидии, данъчни облекчения, гаранции на кредити, информационни консултантски услуги, образователни програми, обучения, съдействие при получаване на рисков капитал.
- Местната власт като подкрепящ фактор – МСП задоволяват най-вече регионалното и локалното търесне на стоки и услуги. В този смисъл задачите на МСП съвпадат със задачите на местната власт.
- Насищане на пазара със стоки и услуги
- Преодоляване на монополизма
- Разширяване сферата на трудовата заетост
- Решаване на екологични проблеми,образование, култура
Подкепата на местната власт се изразява в следното:
- Предоставяне на всички съпътстващи бизнеса услуги
- Изработване на регионални програми за подкрепа и развитие на предприемачеството и конкуренцията
- Материално-техническа и методическа подкрепа
- Облекчения и компеснации, стимулиращи заетостта

20. Субекти на подкрепата на МСП
Силно влияние върху развитието на МСП оказват различните неправителствени организации. Те представят широк комплекс от консултантски услуги, особено на начинаещите предприемачи, организира обучението им по въпросите на финансите, данъчната политика, счетоводството, регистрация на предприятия, добиване на лицензи, осигуряват консултации при бизнес планирането, маркетинга, рекламата,информационното осигуряване.
Ролята на големите компании в подкрепа на малкия бизнес се изразява особено в периода на неговото стартиране. Големите предприятия осигуряват програми за компенсиране на разходи, обезпечение с компютри и канцеларска техника, обучение на персонала и др.
Изключително важна е ролята на големите предприятия за интегриране на МСП в производствената, пласментната, сервизната и инфраструктурната мрежа на големите компании.
Контактната система влияе върху МСП с включването им във вериги, чрез които се осигурява пазар на МСП. Предпазва ги от нежелана конкуренция, предствя се технологична помощ, като по този начин осигуряват развитие и устойчивост на МСП.
Франчайзинг – това е форма на продължително сътрудничество между предприемачите, които са юредически независими един от друг и сключващи помежду си договори. По силата на тези договори, франчайзинга представя изключителното право на производство и пласмент под неговата търговска марка на конкретен пазар за определени стоки и услуги. При сключването на договора се изяснява има ли оператора техническа възможност за реализация на продукта, а франчейзьорът да оказва необходимите услуги. Определя се в каква степен оператора ще бъде задължен на франчейзьора.

21: Характер на МСП в България
През последните 20 години в България се създадоха обективни предпоставки и се изградиха множество предприятия, занимаващи се с дребан и среден бизнес. Те са създадени най-вече със семеен капитал и целят оцеляването на близките на собствениците и немногочислен персонал. В настоящия момент те са преобладаващата част от фирмите в българската икономика. Съгласно отчета на агенцията за малки и средни предприятия, те представляват 98,6% от броя на предприятията. Дават 48% от приходите в държавата, притежават 22,8% от ДМА, осигуряват работа на 29,5% от общия брой на заетите в България. Малките предприятия в България в повечето случаи имат локално значение. В капиталите им са инвестирали по-леки отрасли, където обращението на паричните средства е бързо и няма нужда от много голямо оборудване. Съществен проблем е слабата финансова обезпеченост и трудна адаптация към промените. По-голяма заетост на на малките предприятия има в следните отрасли: търговия, строителство, селско стопанство, транспорт, хотелиерство, обществено хранене. В този смисъл в търговията са заети повече от 54% от малките предприятия. Съгласно закона за МСП са предприятията, които имат средносписъчен брой на персонала по-голям от 50 души, а годишния оборот не превишава 19 500 000лв. Съгласно този закон в България има и друга категория МП- микропредприятия. Там средносписъчният състав на персонала е по-голям от 10 души, годишният оборот не превишава 3 900 000лв. Проблемите на малкия и среден бизнес в България се изразяват най-вече в следните обстоятелсва:
•собствениците на предприятията не са наясно какво точно искат да представлява техният бизнес и как той да бъде печеливш
•липсва достатъчна компетентност при управлението и организацията
•липса на качествено планиране на дейността
•липса на достатъчно капитал
•забавен стокооборот, което затруднява посрещането на разходите
•липса на подготвени специалисти
•недостатъчна помощ от страна на компетентните органи и институции
•липса на достатъчна по обем и качество информация

22: Нормативно-институционална база
Това е основният документ в България, който регламентира ЗМСП. Приет и обнародван в Държавен вестник бр.84 от 24.09. 1999г. Този закон урежда обществените отношения, свързани с държавната политика за насърчаването, създаването и развитието на МСП.
Целта на закона е да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционална и икономическа среда за създаване и развитие на конкурентноспособни малки и средни предприятия. Законът определя органите за осъществяване на политиката по насърчаване на М и СП, мерките, предвидени за това и взаимоотношенията с другите закони, имащи отношение към дейността на малките и средни предприятия(МСП).

25:Бизнес планиране.Роля и значение
Независимо от избрания бизнес, малкото предприятие не може да се равива добре, ако не се опира на основните управленски функции- планиране, организиране, ръководство и контрол. В този смисъл още в началото на предприятието трябва да е ясно какво ще представлява то, какъв ще е предмета на неговата дейност, кога ще започне да функционира, какво може да се очаква от реализацията и каква е посоката на развитието. Всички тези изисквания трябва да се съблюдават в комплекс и това представлява основата, върху която се изгражда бизнес планът. Той дава възможност за ясно определяне на всички обстоятелства, свързани с дейността на фирмата. Добрият бизнес план е най-важната предпоставка за развитието на фирмата. Без добър бизнес план фирмата ще работи хаотично. Няма да постигне своите цели и позиции. Конкуренцията унищожава всички фирми, които нямат ясни цели и точни планове. Бизнес планирането е важен управленчески процес, който се явява основна функция на мениджмънта. Чрез бизнес планирането се осъществява научното развитие на предприятието, извършва се анализ на дейността и се създават предпоствки да се откроят нови възможности.
А) принципи на бизнес планирането- научния подход при бизнес планирането са предприети 3 основни принципа: на участието, на непрекъснатост, на холизъм.
•участието- се свежда до предоставяне възможност на персонала да участва в процесите на планирането в зависимост от неговото място, което заема в хоризонталната и вертикалната структура на предприятието. Този принцип мотивира персонала и осигурява активното му участие в изпълнението на поставените от плана задачи;
•непрекъснатост- свързан с цикличния характер на плановия процес. Изисква да се създават и актуализират параметрите на плана след всяко изпълнение на конкретна задача или цел, за да се определят нови такива на по-високо качествени и количествено равнище в следващия период. Спазването на принципа дава възможност МП да има поглед за своята дейност за всеки следващ период;
•холизъм- цялост. Състои се в разглеждането на бизнес плана в неговата цялостност, при което отделните му части се подчиняват на цялото.

26: Същност
Бизнес планът е основа за разгръщане дейността на фирмата по изпълнението на конкретни задачи.
Бизнес планът за да бъде висококачествен трябва да притежава следните основни характерни черти:
•да има реалност на съдържанието
•да бъде конкретен, ясен и логичен
•да бъде пълен и всеобхватен
•да осигурява ритмичност на изпълнението
•да осигурява възможност за проверка на изпълнението, за корекция и актуализация.
Бизнес планът изпълнява 2 основни функции:
•той служи като ръководство за действие и е най-важният инструмент за организацията и управлението на фирмата
•той се явява основно средство за получаване на кредити. Той показва на банката състоянието на бизнеса, перспективите и решението.

Видове бизнес планове( БП )- различни класификации на фирмените БП. В зависимост от тяхната значимост, обхват и времеви хоризонт. В зависимост от гледна точка на важността на целите БП биват- стратегически, тактически и оперативни.
В зависимост от сроковете, за които се разработват, БП-те биват: дългосрочни(3-5 год), краткосрочни(до 1 год), средносрочни(1- 3 год).
В зависимост от обхвата на третираните проблеми, БП-те могат да бъдат: комплексни(обхващат дейността на фирмата като единно цяло); функционални(които се разработват във връзка с решаването на функционалните проблеми на фирмата).

27: Предплановите дейности
Най-важното в разработването на един БП е неговата предварителна подготовка, която се състои в събирането на всички данни за дейността на фирмата и заобикалящата я среда.Като първа дейност в това отношение е задачата за информационнното осигуряване. Източниците за осигуряване са вътрешни, които разкриват състоянието на фирмата. Към тях се отнасят: счетоводната информация(баланс, ОПР, ОПП); планова информация; нормативна(свързана с нормите и правилата, приети от фирмата); оперативната; статистически и др. вътрешни източници.
Второ- анализ на вътрешното състояние на фирмата-изработване на функционален анализ свързан с изучаване на маркетинговата организация, производствената дейност, анализ на инвестициите, анализ на финансите, на персонала, на мениджмънта и др. Чрез тези обстоятелства се осигурява качествена предпланова подготовка. Освен това, за качествения БП е необходимо да се направят прогнози за развитието на предприятието, изразяващо се в изследваяне на достигнатото равнище на фирмата, очертаване на възможни варианти на развитието. Трябва да се направи прогноза на продажбите, на проходите и разходите, на паричния поток, на балансовите показатели.
Ползването на консултантски услуги- съществен проблем на малките предприятия. Въпреки това фирмата трябва да осъзнае, че ако иска да бъде водеща в своята облас, трябва задължително да потърси помощта на консултанти, на които да възложи съставяне на БП като цяло или на отделни негови части.
Стратегическото бизнес планиране е свързано с посоката, в която се движи предприятието и то трябва да даде отговор къде иска да стигне преприятието и как да попадне там, т.е. трябва да се определят мисията и целите на фирмата.
Мисията- това е причината, поради която съществува предприятието. Тя се определя още при създаването на предприятието, но тя може да търпи промяна в хода на неговото развитие, особено когато се сменя предмета на дейност.
Мисията намира своята конкретизация в целите. Те се формулират както по отношение дейността на фирматакато цяло, така и за всяка нейна област. Целите биват: дългосрочни, краткосрочни, средносрочни.
Различаваме още маркетингови цели, производствени, инвестиционни, финансови, спрямо персонала и др.
Най-важното е целите да бъдат ясно о конкретно формулирани и да дават възможност за количествено и качествено измерване.

28: Разработване на функционален бизнес план(БП)
Това е абсолютна необходимост за развитието на предприятието, тъй като се постигс нужната детайлизация и обвързване между отделните елементи. Това позволява разходите да се сведат до минимум, а ресурсите да се използват най-пълно. Така те осигуряват ефективност от работата на предприятието.
Маркетингов план- дава възможност да се изяснят важни въпроси като:
- какво е необходимо да се продава
•в какви количества
•на каква цена
•на кои пазари.
В него се залагат следните цели:
•увеличаване на продажбите
•увеличаване на пазарния дял
•подобряване на качеството
•разширяване на асортимента.
Производствения план създава предпоставки за оптимизиране на производствения процес. Включва определянето на производствена програма, на производствения капацитет, на разработването на организацията и управлението на материалното стопанство, създаването на баланс между производството и продажбите, между необходимите финансови и трудови ресурси.
План за персонал- има голямо значение, тъй като трудовите ресурси са най-важната компонента в малкото предприятие и той трябва да даде решение какви са потребностите от персонал, как трябва да се извършва подбора, обучението и мотивацията, да се планира производителността на труда, работната заплата, осигуровки и др. елементи на трудовото възнаграждение.
План за управление на качеството
За извършване на контрола върху работата
Финансовия план трябва да реши задачите първо с осигуряване на финансови средства за реализиране на производствената програма, оползотворяване на временните парични средства, за осигуряване оптимума между собствения и заемния капитал. Да се определи срока на финансиране в зависимост от източника, да определи паричните приходи и разходи по основни елементи, да определи паричните потоци.

29: Бизнес плана като основна предпоставка за кредитиране на МСП
Една от най-важните части. БП представлява фирмата пред кредитната институция като показва найните постижения и слабите й страни. БП е лицето на фирмата пред банката и поради това той трябва да бъде много внимателно структуриран, подготвен и в най-пълна степен да отразява в положителна светлина цялата дейност на фирмата като отделя и необходимото за проблемите, стоящи пред нея. Така кредитната институция може да си изгради правилно мнение и да прецени обективно дали предприятието отговаря на условията за получаване на кредит. Структурата на БП е следната: той трябва да има въвеждаща част, където се указва наименованието на проекта, пълните данни за кредитоискателя, включващо наименование, адрес, правен статут. Важен елемент е резюмето- кратко, точно и заинтригуващо. Чрез него се разкрива в съкратен вид съдържанието на БП и основните му моменти. В резюмето се посочва целта на БП. Очертава се мисията, описват се пазарите, организацията на производствения процес. Посочва се какви са очакваните резултати. В резюмето се вписва необходимата сума за реализацията на проекта и се разкриват източниците на финансиране и за какво ще се използват средствата. Втората част на БП е съдържателната- започва с мисията на фирмата, като в няколко изречения се разкриват историята и причините за съществуването на предприятието, насоките на развитието, продуктите, които то предлага, пазарите, ресурсите, с които разполага фирмата. Следва кратко описание на целите, като се посочва глобалната цел, дългосрочните, краткосрочните и средносрочните цели. Следва описанието на бизнеса- най-подробната част, и посочва и разкрива местоположението, с какви ДМА разполага фирмата, какъв е предмета на дейност, какви са продуктите и с какво те се различават от конкуренцията, кои са пазарите, как е организирана дистрибуцията, какви са главните клиенти, какви покупки правят, кои са конкурентите, анализ на техните цели, производство, пазари, намерения, силни страни, проблеми; кои са основните им доставчици, тяхната характеристика, какъв е персонала- подробен анализ(с какво образование е, опит, квалификация), с какви финансови средства разполага фирмата.
Производствена програма – елемент, където трябва да се очертае най-ваче размера на производството по вид, обем, качество, натура, стойностно изражение и др.
Иновационната програма на фирмата- ако търси инвестиционен кредит. Там трябва да се разкрие самият инвестиционен проект, неговия размер, същност, цел, срока за реализиране на проекта.
Маркетинговият план- фирмата трябва да обвърже инвестиционния проект с производствения план за продажбите, цените на продуктите.
Във втората част трябва да намерим анализ на приходите и разходитена дейността, за която се търси кредита и е обвързан с анализа на всички приходи и разходи на фирмата.
В третата част- заключителна, трябва още веднъж да се посочат в краткост целта на искания кредит, план графика за реализацията на инвестиционния проект по години, месеци. В БП е хубаво да намерят отражение въпросите, свързани с периода на възвръщане на инвестициите, да се определи критичната точка за продажбите, да се определи нетната настояща стойност, да се направи прогнозен паричен поток, да се предложат лихвените условия по кредита.
Към разработения БП се прилагат всички необходими юридически, статистически и финансови документи, с които фирмата се представя пред кредитната институция.

This entry was posted at 6:28 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments