Потребителското поведение

Posted in ,


Потребителското поведение като основа за сегментиране на пазара се разглежда от редица маркетолози като оптимален вариант от позицията на постигане на коректност и ефективност при разделянето на пазара. Колкото по-добре се познава поведението на потребителя на пазара и тяхното отношение към предлаганите продукти и услуги, толкова по-вярно и пълно ще бъде обхваната и “разчленена” картината на пазара. Основните показатели използвани в процеса на сегментация на пазара от позицията на поведението на потребителя са:
- Цели(поводи) обуславящи една покупка. В зависимост от целта която си поставя клиента с покупката, или от повода който го води към пазара, производителят е способен да обособи различните категории потребители.
ü Отношение на клиентите към полезността на продуктите. Една потребност се задоволява с многообразие от продукти, сродни или твърде различни, предлагани от отделните производители на пазара. Всеки продукт(услуга) притежава определена полезност. Именно тя е едно от най-добрите основания за диференциране на клиентите според техните предпочитания към определени ползи.
- Привързаност(лоялност) на клиента към марката или фирмата производител. Тук могат да се групират клиентите както следва: безусловно предани на дадена продуктова марка подобни потребители не правят или много трудно допускат компромис по отношение на избора на дадена марка продукт. Толерантни потребители- те правят своят избор между 2-3 продуктови марки. Целта е изборът да пада върху продукти с приблизително еднакви равнища на качество и полезност. Безразлични клиенти или превключващи- тази категория обичайно купуват, ориентирайки се по цената на продукта или с мотив за търсено разнообразие. Това означава, че те нямат определени предпочитания към марка или производител.
- Честота на покупките на продукта. Клиентите на пазара се подразделят на: благоприятно разположени спрямо продукта; безразлични; отрицателно настроени; ентусиасти спрямо продукта и т.н.

This entry was posted at 6:32 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments