Цената на стоката представлява паричен израз на полезността на стоката, оценена от потребителя.
В маркетинговия микс цената е най-динамичния елемент, т.е. цената най-бързо и лесно може да бъде променяна.
Върху формирането на цената играят роля следните фактори:
1. Търсене – поставя таван на цената.
2. Предлагане.
3. Фирмени разходи – преки и косвени, постоянни и променливи.
4. Финансово-кредитни регулатори – данъци, акцизи, мита, лихви, някои пряко участват във формирането на цената.
5. Конкуренти – в зависимост от типа на пазара, равнище на цените; по отношение на конкуренцията:
- ценовата – в основата е цената, т.е. има силно еластично търсене;
- неценова конкуренция – конкурентите се опитват да се водят помежду си по някои други характеристики – имидж, т.е. опитват се да направят търсенето нееластично.
6. Качество на стоките от гледна точка на потребителите.
7. Жизнения цикъл на продукта и други елементи на маркетинговия микс.

Основни ценови цели – производни са от маркетинговите цели.
1. Цели, свързани с печалбата.
1.1. Получаване на максимална печалбо.
1.2. Получаване на определена доходност на продажбите


Брутна доходност = -------------------- х 100%
брутна печалба2. Цели, свързани с продажби. Подцели.
2.1. Нарастване на продажбите.
2.2. Увеличаване на пазарния дял.
Изборът е между една от двете цели.
Изборът зависи от това, в кой етап от жизнения цикъл се намира продукта.
3. Цели, свързани със запазване на статуквото – такава ценова цел, при която се цели да не се провокира ценова война.

Подходи при ценообразуването – ценови политики
А. Политика на психологическо ценообразуване – към тях се отнасят:
1. Линейно ценообразуване – дават се няколко равнища на цената. Често тази политика се използва при производство с много артикули.
2. Закръглено-незакръглено ценообразуване – форма, при която се използват нечетни цифри в края на цената. Установено е, че цени, които завършват на нечетна цифра се възприемат по-добре от потребителите ( най-често 5, 9, 0). Четните цифри се възприемат по-зле от потребителите (най-зле 4 и 8). 300, 295
Цената е определена сравнително точно (така се възприема ако е 295).
Отстъпката от цената – колко да бъде.
Някъде използват последната цифра като високо качество. Като по-изгодни завършващи на 5.
3. Престижно ценообразуване – цени, които за закръглени по този начин не носят усещане за прецизност.
4. Ценообразуване по обичай – при което се запазва една постоянна цена, която потребителите смятат за нормална за съответния вид стока и е съществувала дълъг период от време. Промените в разходите на фирмата могат да бъдат компенсирани по друг начин.
Б. Насърчително ценообразуване – прилага се от търговци. В рамките на даден период от време (месец, седмица) цените на определени стоки се понижават. Целта е да се привлекат повече клиенти. Може и под формата на две за едно.
В. Гъвкаво ценообразуване – даване на различни цени на различни купувачи – билети за пенсионери, студенти.
Г. Ценообразуване чрез преговори или договаряне – на бизнеспазарите, не е практика на потребителските пазари.

Видове отбиви и отсъпки от цената – това са някакви намаления в цената.
Отстъпка – когато потребител е върнал стока и получава нова стока.
Отбивките – по най-различен повод

This entry was posted at 7:10 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments