Промоция в маркетинга

Posted in


Промоция – разбираме всяка дейност, форма на комуникация, използвана от фирмата за информация, създаване на отношение, убеждение или напомняне на хората по повод на нейните продукти, услуги, образ, идеи, обществено влияние и дейност (промоция – пробутвам нещо).
Основни функции на комуникационната политика.
1. Информират потребителите и обществото като цяло.
2. Да изгражда образ на продукта на фирмата.
3. Да създава интерес към продуктите или фирмата.
4. Да запазва популярността на съществуващите продукти.
5. Да изменя образа на губещи продукти.
6. Да стимулира посредниците, работещи с фирмата.
За да изпълнява тези задачи в комуникационната политика се включват следните пет елемента.
1. Разгласа – представлява просто представяне на информация със стопанска цел.
2. Реклама – всяка платена форма на информация, нелично представена от страна на явен спонсор.
3. Връзки с обществеността (PR) – определения:
а) система от дейности, целящи въздействие върху конкретна аудитория с цел създаване на благоприятно отношение към фирмата;
б) програми, с които се цели представяне или защита имиджа на компанията или на отделни нейни продукти.
3.1. Според функционално-целевото си предназначение PR бива:
- бял – цели се изграждане на положителен имидж;
- черен – бариера.
3.2. Според времетраенето на провежданите акции:
- перманентен (постоянен);
- частичен;
- art hoc.
3.3. Според комуникатора:
- фирмен;
- отраслов;
- институционален.
Дейности, извършвани от PR:
- връзки с пресата;
- осигуряване публичност на продукта;
- фирмена комуникация – външна, вътрешна;
- лобиране;
- съветване на висшето ръководство относно имиджа на фирмата.
Средства за въздействие:
1. Индивидуални
1.1. Организация на различните курсове за квалификация и преквалификация; организиране на делови срещи и коктейли; връчване на почетни награди, фирмени знаци; изпращане на благодарствени писма, свидетелства, дипломи; посещения, производствени халета, заводи.
2. Масови въздействия – организация на пресконференции и брифинги, научни сесии, симпозиуми, конкурси, юбилейни тържества; участие в изложби; разработване на научно-популярни филми; подготвяне на различни печатни издания.

This entry was posted at 7:16 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments