Концепция жизнен цикъл на продукта

Posted in


Концепция жизнен цикъл на продукта.
Анализът на емпиричните данни за пласментните количества и обема на продажбите на редица продукти показва, че при пазарното навлизане най-напред тези показатели бавно нарастват, с процеса на утвърждаване на продуктите на пазара те се увеличават, при масово присъствие на продуктите на пазара те се задържат на високо равнище и в последствие с остаряване, демодиране на продуктите и постепеното им изместване от пазара те спадат. Тази логика при развитието на продуктите на пазара е в основата на идеята за техния “жизнен цикъл”.
Жизненият цикъл е концепция в стратегическото управление на продуктите, която представя тяхното развитие от момента на създаването и постъпването им на пазара до окончателното им отпадане от пазара.
В днешната силно динамична маркетингова среда маркетинговата стратегия на компанията трябва да се променя с промените във времето на продукта, на пазара и на конкурентите.
Да се каже, че даден продукт има жизнен цикъл, означава да се твърдят четири неща:
-продуктите имат ограничен живот;
-продажбите на продуктите преминават през различни стадии с различни предизвикателства, възможности и проблеми за продавача;
-на различни етапи от жизнения цикъл на продукта продажбите се увеличават и намаляват;
-продуктите изискват на всеки етап различни стратегии за маркетинга, финансите, производството, снабдяването и персонала
Класическият вариант на ЖЦП представлява S-образна крива, която може да се раздели на четири етапа:
1. Въвеждане - поява на продукта на пазара; постепено нарастване на обема на продажбите; печалби няма, защоторазходите за въвеждането на продукта са големи;
2. Разтеж – период на бързо приемане на продукта от пазара;значително нарастване на печалбите;
3. Зрялост – период на “насищане” , т.е. забавяне на разтежа на продажбите;печалбата се стабилизира или започва да намалява поради увеличаване на маркетинговите разходи за промоция на продукта;
4. Спад – период на рязко спадане на продажбите и печалби;

This entry was posted at 7:01 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments