Маркетинговата вътрешна среда

Posted in


Маркетинговата вътрешна среда
[3, 45-49]
“За да се определи стратегическата позиция на една организация, е необходимо да й се направи стратегически анализ. Стратегическият анализ включва и анализ на вътрешната среда на организацията. Той ще ни насочи към позитивните и негативните й страни. Стратегическият анализ на вътрешната среда обхваща анализа на дейността на организацията, нейните ресурси, продуктите (услугите) и конкурентноспособността й.
Вътрешната среда на организацията е комплекс от елементи, които при определени условия могат да действат като фактори или сили,оказващи съществено влияние върху функционирането и развитието на организацията.
Основните характеристики на вътрешната среда се свеждат до следните: хомогенност, сложност, динамичност, централизация на активите.
5.1.Стратегическият анализ на вътрешната среда се извършва с помощта на следните методи и техники:
-Стратегически показатели за дейността на организацията. Те трябва да бъдат сравнени за период от време – пазарен дял, увеличение на обема на продажбите, чиста печалба, доходност на акциите, други.
-Анализ на веригата на стойността. Една от ключовите концепции на анализа на веригата на стойността е, че изследването на ресурсите трябва да се насочи в по-голяма степен към начина на тяхното използване. Докато конкурентите могат да имитират, някои от дейностите на организацията, то значително по трудно е това да се осъществи с връзките на веригата на стойността.
Анализ, оценка и прогноза на факторите от вътрешната среда. Определянето на слабите и силните страни на организацията се осъществява чрез различни методи на анализ и оценка. По-известните и с възможност за приложение в практиката са:
- Жизнен цикъл на отрасъла (бизнеса), организацията и продукта (услугата).
- Оценка на балансираността на ресурсите.
- Анализ на портфейла на продуктите (портфолио анализ на BCG) и техните стратегически позиции – RMS (Relative Market Share – относителен пазарен дял).
- Сравнителен анализ, който е резултат на историческия анализ на кривата на опит.
По този начин анализът на вътрешната среда ни насочва към конкурентните предимства и ключовата уязвимост на организацията.”

This entry was posted at 6:59 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments