Стратегии за конкуриране в зрели и упадащи отрасли

Posted in


Стратегии за конкуриране в зрели и упадащи отрасли

Става дума за фирми, които действат в отрасли, където търсенето се снижава, задържа се или нараства с незначителни мащаби, по-малки от тези в икономиката като цяло. Излизането от бизнеса или т.нар. жътва е обичайно решение за по-голяма част от фирми, действащи в такъв тип отрасли. Друга алтернатива е по-силни организации да продължат да работят в такъв стагниращ пазар. Не е невъзможно те да постигнат и определени добри крайни резултати. Това е възможно, ако привлекат купувачите на фирмите, които вече са напуснали отрасъла или пък тези купувачи, които последни излизат на пазара.
Възможни действия на фирми, които работят в такива отрасли са:
- Стремеж да прилагат стратегията на фокуса, при условие че съумеят да идентифицират сегмент, в който има потенциал за приемлив обем продажби. Смята се, че и в пазари в застой или в бавно растящи пазари може да има сегменти с по-голям пазарен потенциал. За растеж, който изпреварва този на пазара като цяло, фирми, които съумеят да го идентифицират могат да извлекат съществена изгода. Трябва да поставят акцент върху обновяване на продукцията и нарастване на качеството й. Смята се, че по този начин могат да се привлекат допълнителни части търсене.
- Стремеж да се повиши ефективността на дистрибуцията.

This entry was posted at 6:41 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments