Стратегии на конкурентна борба, в отрасли в преход към зрелост

Тези отрасли се характеризират със:
- Забавен темп на търсене на продукцията на конкретните организации.
- С изостряне на конкуренцията.
- С борба за привличане на купувачи, чрез знижаване на цената и нарастване на разходите за стимулиране на продажбите.
- В тези отрасли се увеличава вероятността за поява на излишни производствени мощности. До тогава ръста в търсенето поглъща всяка добавена мощност. При забавен темп на нарастване на продажбите, фирмите трябва да анализират дали, и в какви мащаби ще разширяват мощностите си. В противен случай те няма да бъдат използвани, ще тежат на разходите или ще увеличават предлагането, което ще наложи снижаване на цените.
- Нарастване на ролята на лидерите в издръжката или в следпродажбеното обслужване.
- Потребителите са по-взискателни към продуктите – тези продукти не са новост. Това особено се отнася за продукти, при които са налице повторни покупки.
- За такива отрасли е характерно още наличие на криза във възможностите за модификация на продуктите, липсват значими идеи в това направление. Резултатът е снижаване на рентабилността. Това обаче не засяга в еднаква степен, всички действащи в отрасъла фирми. Най-силно тези в които рентабилността е била най-ниска, в по-малка степен останалите.
- В такъв отрасъл зачестяват сътресенията в много органзиации, започват фалити, сливания, ликвидации.
Посочените промени изискват нови стратегически решения. Те могат да се сведат до:
1) фирмите да отграничат продуктовата си структура, да стеснят асортимента. Ако в периода на ръст на продажбите широката продуктова структура и широкият асортимент са били предимство, вече не са. Причината е, че се оскъпява производството. Фирмите могат да се ориентират към тези продукти, които генерират най-голяма печалба, или при които те имат най-големи предимства.
2) По-голямо внимание на възможността за снижаване на производствените разходи, в това число във сферата на дистрибуцията, в доставките на суровини и материали, в мениджмънта на фирмата и т.н.
3) Да се търсят възможности за увеличаване на приходите от настоящи купувачи, чрез добавяне на нови характеристики към продукта, а не толкова чрез нарастване на продажбите на досегашния продукт.
4) Купуване, респективно поглъщане на конкурентни фирми.
5) Външно-търговска дейност. Смисъла на такова решение е фирмата да избяга от вътрешният пазар. Това е възможно да стане в етапа на зрелост на продукта. На външният пазар продуктът може да повтори жизнения си цикъл. Там е възможно да съществува потенциал за продажби, а конкурентното противопоставяне да не е толкова силно. Тази стратегия е сполучлива, когато част от производствените мощности са излишни за конкретния пазар, но все още могат да бъдат натоварвани, с оглед пласмент на външен пазар. Тази стратегия е сполучлива още, когато чуждият пазар е по-малко претенциозен, а така също и когато конкурентите зад границата са по-технологично изостанали.
Най-често срещаните стратегически грешки при преход към зрелост за конкретните фирми, е че те се изкушават в краткосрочни, за сметка на дългосрочни цели. Например забавяне или нерешителност при освобождаване от излишни производствени мощности, прекален ръст на инвестициите при стремеж да се увеличи обема на продажбите.

This entry was posted at 6:37 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments