Етапи в развитието на маркетинговата теория и практика

Posted in


Етапи в развитието на маркетинговата теория и практика
.
2.1.Елементи на маркетинга се срещат в най-ранните форми на пазарна организация на стопанството, за което е характерно стоково производство и обмен. В днешния си вид маркетинга е резултат на една продължителна еволюция. Като стройно организирана наука маркетинга започва да се преподава в някои американски университети от 1902 година под формата на курс лекции по рационална организация на стоковото обръщение. В този и следващите периоди маркетингът се свързва главно с пласмента, продажбите и рекламата. Това е случайно. Основният проблем на предприемаческата дейност през този период, формулиран от американски икономисти, е този за организацията на пласмента, с цел повишаване на продажбите на произведения продукт. В по-късните периоди, характеризиращи се с други икономически условия, маркетингът изчерпва своите възможности като пласментно ориентирана теория и практика. Кризата на свръхпроизводство (от гледна точка на търсенето на пазара) от 1929-1933г. дава основание на икономистите да направят извода, че това разбиране за съдържание на маркетинга е много ограничено и не може да ползва повече стопанска практика. Става по-ясно, че продажбите са част от възпроизводствения процес и са само една от функциите на маркетинга При това продажбите биха се осъществили много по-успешно и с основателно малки условия, ако на предхождащите ги етапи на възпроизводствения процес в една стопанска единица се имат предвид изискванията на крайните потребители на продукта. Както в практиката, така и в теорията, се стига до извода, че ако маркетингът успешно идентифицира човешките нужди, формулира идея за съответен продукт, цена, начин на предлагането и подпомагането му, то не само продажбите ще се осъществяват по-лесно, но всички маркетингови дейности биха били по-ефективни.
С развитието и нарастването на значението на маркетинга за стопанската практика започва и създаването на съответните институционални форми за научни изследвания и теоретични обобщения – институти, центрове, асоциации, катедри и др.
За същността на маркетинга са дадени много определения. Проследени в хронологичен ред, те доказват най-малко две неща – богато съдържание на маркетинга и неговото непрекъснато развитие като теория и практика. В съвременната теория и практика преобладава становището, че най-прецизно е определението на Ф.Котлър за маркетинга, според който “маркетингът е социален и управленски процес, при който индивидите или групите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности помежду си”. Разбирането на маркетинга като социален процес налага последователното изясняване на няколко ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от друго като социален процес налага последователното изясняване на няколко ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от друго и обясняват корените на маркетинга. Това са понятията нужда, потребност, търсене, продукт, обем, сделка и пазар.”


This entry was posted at 6:58 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments