Маркетингови концепции

Posted in


Маркетингови концепции.
1. Производствена концепция – предположението в нея е, че потребителите се интересуват от евтини и лесно достъпни продукти. Широка дистрибуторска мрежа – тя е приложима при пазари където има дефицит, където потребителите са ниско платени и където има индустрии с големи обеми – за снижение на разходите.

2. Продуктова концепция – при нея се приема, че потребителите одобряват, предпочитат онези продукти, които са с най-високо качество.
3. Търговска концепция – при нея се предполага,че потребителите не биха кукували, ако на тях не им се оказва определено въздействие (натиск). Такива стоки са стоки с пасивно търсене.
4. Маркетинова концепция – при нея преположението е, че ключът за постигането на фирмените цели е чрез определяне на нуждите и желанията на целевите потребители и тяхното удовлетворяване по-ефективно от конкурентите. По тази логика маркетингът представлява рентабилно удовлетворяване на потребностите.
5. Социално-етична маркетингова концепция или социално етичен маркетинг – тя в голяма степен повтаря маркетинговата концепция, но в нея се казва, че освен това трябва да отчита и да взема под внимание желанието на обществото като цяло.

Tema 8
I. В макросредата се включват сили, които са неконтролируеми и създават заплахи за организациите, работещи в тази среда. Тези сили делим на шест групи:
1. Демографска среда – следва да се отчитат такива показатели, като брой на населението, средна възраст, образователно и етническо състояние, видове домакинства, географско разпределение, показатели за раждаемост и смъртност на населението, както и промените в тези показатели в един или друг момент. Промените в тази среда настъпват бавно. Основните тенденции, които се наблюдават в демографската среда в световен мащаб са: 1.Експлозивно нарастване на световното население; 2.Промяна във възрастовия състав на населението (раждаемостта и смъртността); 3.Образуването на етнически пазари (значимо забележими в многоетническите държави); 4.Промяна в моделите на домакинството; 5.Силните промени в географското разпределение на населението (миграцията) – от село към град и обратно или извън страната.
2. Икономическа среда – зависи от покупателната сила на населението, а тя зависи от текущия доход, спестяванията, цените, дълга и наличието на възможност за кредит. Освен потребителските доходи се интересуваме от склонността към спестяване и склонността за вземане на кредит, както и достъпа до този кредит.
3. Природна среда – 3.1.Намаляване на суровините; 3.2.Увеличаване на разходите за електроенергия; 3.3.Увеличаване равнището на замърсяване; 3.4.Увеличаване ролята на правителствата в защита на природната среда.
4. Технологична среда – темпът на растеж на дадена икономика зависи от това какви технологии се използват. По принцип появата на всяка нова технология е съзидателна за старата. Технологичното развитие е скокообразно. Тенденции – непрекъснато ускоряване темпа на техническа промяна и др.
5. Политическа (юридическа) среда – тази среда се образува от законите, правителствените институции, различни групи за натиск и т.н. Тенденции за нарастване на бизнеса. Основни закони – закон за защита на потребителите, закон за защита на конкуренцията и закон за радиото и телевизията.
6. Културна среда – средата, в която израстват хората определя техните убеждения, норми и ценности. Културните ценности се делят на първични и основни. Тези ценности не подлежат или трудно подлежат на промяна. Вторият тип са вторични културни ценности, които за разлика от първите са по-динамични, по-лесно се променят.
Всяка култура се състои от субкултури. Те представляват обособени групи от хора с еднакви ценности и интереси, произхождащи от особения им начин на живот или обстоятелствата. Основни показатели за образуване на субкултури са: раса и етническа и религиозна принадлежност, определен начин на живот, действие.
Шестте среди са неконтролируеми от страна на фирмата.

tema 7
II. Микросреда на фирмата (организацията). В нея имаме следните участници:

Това са ситуации, определени типове

1.
2. Лица или организации, купуващи стоки с цел по-нататъшно възпроизводство – образува индустриалния пазар или индустриален маркетинг.
3. Пазар на посредниците – т.е. да продаваме стоки на лица с цел тяхната препродажба.
4. Държавни пазари – обслужва държавни учреждения.
5. Пазар на организации с идеална цел – потребител се явяват организациите с нестопанска и идеална цел.
6. Международен пазар.

Различаваме четири вида конкуренти:
1. Марки - конкуренти – всички фирми или марки предлагани в същото равнище.
2. Стоково - видови конкуренти – всички основни разновидности на конкурентните марки.
3. Стоково - редови конкуренти – основни начини за задоволяване на същата нужда.
4. Желания-конкуренти – включва всички други нужди, които съответният потребител желае да удовлетвори. Като конкуренти можем да приемаме и производители на съвсем друг тип стоки.
Елементите на микросредата могат да се делят на две: контролируеми и неконтролируеми.
Неконтролируеми – доставчици, клиенти, посредници и потребители.
Контролируеми – могат да се делят на две: контролируеми под влияние на ръководството – тип бизнес, цели на фирмата, ролята на маркетинга в организацията; контролируеми под влияние на производството, счетоводството, научно-изследователската дейност и др.

This entry was posted at 6:50 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments