Основни понятия в маркетинга

Posted in


Основни понятия в маркетинга.
1. Нужда – усещане за недостиг на нещо;

2. Потребност – нужда с конкретна форма според личността. Може да се създава изкуствено.
3. Желание – вътрешен стремеж към осъществ. на някакво действие;
4. Избор - резултат от предпочитания, вкусове и др. х-ки на личността.
5. Потребителско търсене- отправна точка за каквато и да е разумна стопанска дейност. Обем на възможни продажби / покупки в пари или натура.
6. Размяна – ФК: акт на получаване на нещо от желания обект, като се предлагайки друго в замяна.
7. Сделка – споразумение за размяна; форма на размяна на определени ценности м/у икономич. контрагенти.
8. Пазар – включва потенциалните потребители на дадена стока, продавачи и посредници (създават допълнителни предпоставки за осъществяване на процеса на размяна).
9. Продукт: всичко, което може да послужи за задоволяване на нуждите и желанията на потребителите, представлява ценност за тях и е обект на размяна.
Услугите – нематериален продукт с 5 х-ки: неосезаемост, несъхраняемост, едновременно се произвеждат и потребяват, свързани са с този, който ги извършва, качеството е различно всеки път, имат неравномерно потребление.


This entry was posted at 6:47 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments